جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

فیلتر پرس ممبران

فیلتر پرس ممبران با استفاده از صفحه ارتجاعی بادی برای فشرده سازی مایع باقی مانده در کیک ، قبل از باز شدن صفحات به کار میرود که تأثیر زیادی در خشکی ماده کیک دارند این نوع فیلتر پرس در مقایسه با فرآیندهای فیلتراسیون معمولی ، به کمترین مقدار رطوبت باقیمانده در کیک فیلتر دست می یابد. این امر باعث می شود فیلتر پرس ممبران به سیستمی قدرتمند و پرکاربرد تبدیل شود. بسته به درجه آبگیری ، می توان با فشار دادن با صفحات غشایی ، محتوای ماده خشک مختلف (محتوای ماده خشک - درصد وزنی ماده خشک موجود در کیک فیلتر) را در کیک فیلتر بدست آورد. دامنه محتوای ماده خشک قابل دستیابی از 30 تا بیش از 80 درصد متغیر می یابد. فیلتر پرس ممبران نه تنها مزیت بالایی از آبگیری را ارائه می دهد آنها همچنین بسته به سیستم تعلیق ، به طور متوسط ​​بیش از 50 درصد از زمان چرخه فیلتراسیون را کاهش می دهند. این منجر به  این میشود که سرعت و زمان چرخهکاهش یافته که منجر به افزایش بهره وری می شود. برای فشار صفحه ارتجاعی یا از هوای فشرده یا از یک نوع مایع (به عنوان مثال آب) استفاده میشود .

نظرات

نظر شما