جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

ثبت اختراع


شرکت صافی سازان صفا با پشتوانه  مهندسی قوی و با انجام تحقیقات موفق به ارائه ی روشی نو در ساخت صفحات فیلترپرس شده و به تایید مرکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران ودانشگاه های معتبررسانده و در اداره ثبت مالکیت صنعتی ایران به شماره های 82314 و  73024 ثبت نموده و حقوق آنرا برای خود محفوظ کرده است.

نظرات

نظر شما